Privacyverklaring House of Tennis

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
▪ alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
▪ niet met anderen zullen delen
▪ zorgvuldig beveiligen

Welke informatie wordt door house of tennis verzameld en verwerkt?
Om te kunnen deelnemen aan een tennisles via House of Tennis dient u uzelf, per mail of per telefoon, aan te melden. Hiervoor vragen wij een aantal Persoonsgegevens op zoals naam, adres en telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. Nadat deze gegevens aan ons zijn doorgegeven, registreren en bewaren wij deze gegevens in een bestand. Dit bestand bevat de gegevens die u heeft opgegeven om voor een eerste maal in te kunnen schrijven voor een tennisles.

Voor welke doeleinden zal House of Tennis gegevens gebruiken?
House of Tennis zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om een les te reserveren en u in te schrijven voor het tijdstip van de les naar uw keuze.
• Om u te informeren wanneer het tijdstip van een les verplaatst wordt danwel wordt geannuleerd.
• Het in rekening brengen van de kosten van de les(sen).

House of Tennis neemt passende technische en organisatorische maatregelen om deze Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

House of tennis zal uw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra u daar om verzoekt. Dit verzoek kan per e-mail aan ons worden doorgeven: info@houseoftennis.nl. House of Tennis zal uw persoonsgegevens in elk geval verwijderen wanneer u langer dan 12 maanden geen les meer bij ons gevolgd heeft.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van House of Tennis
Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen van deelnemers aan de tennislessen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. House of Tennis accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

Doorgifte buiten de EU
House of Tennis verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of ons per post informeren.

nl_NL
en_US